Visit Us On Facebook

E-savjetovanje: Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”

Objavio RADA

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju.

Svrha (cilj) Poziva: Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja  stvaranja novih radnih mjesta.

Oporavak gospodarstva pogođenog pandemijom Covid-19 virusa ne podrazumijeva samo saniranje štetnih posljedica nastalih na tržištu, već i stvaranje uvjeta za bržu i bolju prilagodbu gospodarstva suvremenim i budućim ekološkim i okolišnim zahtjevima te kroz poticanje diverzifikacije i digitalizacije utjecati na povećanu učinkovitost proizvodnje te očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.

Pozivom se stoga želi potaknuti MSP-ove:

1. na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja

2. na primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji

3. na prelazak na kružno gospodarstvo

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za početna ulaganja MSP povezana s:

  • osnivanjem nove poslovne jedinice,
  • proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice,
  • diversifikaciju proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili
  • temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice,

praćenu unaprjeđenjem i inoviranjem poslovanja i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva razvojem novih kompetencija, povećanjem proizvodnje, povećanjem izvoza i očuvanjem postojećih te stvaranjem novih radnih mjesta.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.140.000.000,00 HRK.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK.

Ukupni iznos državne potpore i potpore male vrijednosti ne može prijeći prag od 7.500.000,00 HRK.

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 (dokazuje se; Obrazac 3. Skupna izjava, ostali dostupni izvori).

Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju sljedeće sektore Nacionalne klasifikacije djelatnosti:

  1. C Prerađivačka industrija (izuzev skupina koje su isključene u točki „Kriteriji za isključenje“)

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva po kategorijama ulaganja indikativno su prikazane u tablici:

 Vrsta potpore (kategorija ulaganja)Aktivnosti
ARegionalne potpore (članak 14. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014)Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva te time i povećanju proizvodnje, povećanju izvoza i očuvanju postojećih te stvaranju novih radnih mjesta. Prihvatljive su, ne isključivo, aktivnosti poput: uvođenja novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni proces;uvođenja tehnoloških mjera i drugih zahvata u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa te koje rezultiraju smanjenjem CO2 u procesima;uvođenja tehnoloških rješenja za diverzifikaciju proizvodnje i povećanje ekonomičnosti proizvodnih jedinica; uvođenje rješenja za digitalizaciju i optimizaciju  proizvodnih i radnih procesa;uvođenja učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu;uvođenja sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije i vode;uvođenja novih IT alata u postojeće proizvodne i radne procese;uvođenja IT alata kojima se doprinosi boljem pozicioniranju MSP-ova na domaćim i stranim tržištima; i sl.
BPotpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja (članak 29. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014)Unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva, u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranje novih radnih mjesta. Prihvatljive su, ne isključivo, aktivnosti poput:uvođenja novih zelenih poslovnih modela; uvođenje poslovnih modela za povećanje iskoristivosti resursa i smanjivanje otpadnih materijala;uvođenje poslovnih modela otpornih na rizike i vanjske utjecaje; i sl.   
CSavjetodavne usluge u korist MSP-ova (članak 18. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014)Savjetodavne usluge povezane s projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika. Prihvatljive su, ne isključivo, aktivnosti poput: savjetovanja usmjerenih na jačanje kibernetičke sigurnosti;izrada planova i strategija digitalizacije poduzeća;izrade i podrške u izradi planova oporavka nakon katastrofa; savjetovanja i izrada planova za učinkovitije korištenje resursa;i sl.
DPotpore za usavršavanje (članak 31. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014)Usavršavanje djelatnika povezano s projektom s ciljem operacionalizacije projektnih aktivnosti i njihovog uvođenja u poslovanje prijavitelja. Prihvatljive su, ne isključivo, aktivnosti poput: jačanja digitalnih vještina zaposlenika;usavršavanje zaposlenika za primjenu novih tehnologija i tehnoloških rješenja i ekoloških principa u proizvodnom procesu;usavršavanja zaposlenika za primjenu novih poslovnih modela; i sl.
EPotpore male vrijednosti (de minimis potpore Uredba Komisije )Prateće aktivnosti povezane s projektom (uključujući pripremu dokumentacije projektnog prijedloga i ostale potrebne projektno-tehničke dokumentacije, implementaciju energetski učinkovitog grijanja i hlađenja te aktivnosti vidljivosti projekta ulaganja). Prihvatljive su, ne isključivo, aktivnosti poput: pripreme dokumentacije projektnog prijedloga;provedbe mjera vezanih za vidljivost projekta i ulaganja; izrade Studije izvodljivosti prema zadanom obrascu iz Poziva;izrade dokumentacije za uvođenje energetski učinkovitog grijanja i hlađenja; i sl.

Više o samom pozivu možete pronaći na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16193

Podijeli
Categories: EdukacijaNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook