Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV za financiranje jednogodišnjih programa i projekata sportskih udruga ŠZBBŽ za 2024. godinu – MJESEČNE AKONTACIJE ZA RAD KLUBOVA

Objavio Filip Medak

Športska zajednica Bjelovarsko – bilogorske županije poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području sporta da se prijave na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata sportskih udruga ŠZBBŽ za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv)

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti programe ili projekte za sljedeće programsko područje, a to je;

– Troškovi natjecanja i funkcioniranja sportskih udruga

Ukupno planirana sredstva za sve udruge su –  89.208,97 eura.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu je 480,00 eura na godišnjoj razini, a najveći iznos po pojedinom programu ili projektu je 3.185,00 eura na godišnjoj razini isplativo kroz dvanaest mjesečnih rata.

Rok za podnošenje prijedloga programa i projekata je 30 dana, a završava 9. veljače 2024. godine.

Sva financijska sredstva koja ŠZBBŽ dodjeljuje putem Javnog poziva na razdoblje do 12 mjeseci odnose se na programe ili projekte koji će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se Javni poziv raspisuje.

Prijavu programa ili projekta na ovaj Javni poziv može podnijeti udruga koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
 • ima sjedište ili ogranak na području Bjelovarsko – bilogorske županije ili je umrežena i povezana sa srodnim udrugama ili ostvaruje međusektorsko partnerstvo s predstavnicima javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne zajednice i dr.;
 • korisnici programa i projekata su članice ŠZBBŽ;
 • aktivnosti programi i projekt provodi se na području i za promociju ŠZBBŽ i Bjelovarsko – bilogorske županije;
 • registrirane su kao udruge ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva);
 • svojim statutom se opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja sukladno ovom Javnom pozivu i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program i projekt, koji prijave na ovaj Javni poziv, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan i koristan) za razvoj sporta i civilnoga društva odnosno uvjetima svakog pojedinog javnog poziva ili javnog natječaja;
 • ima uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna ŠZBBŽ i drugih javnih izvora;
 •  nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije;
 • da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa i projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela iz članka 48. stavka 2. alinejom d) Uredbe;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge, lokalno glasilo ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa/projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća ŠZBBŽ.

Za više informacija na linku: https://bbz.hr/javni-pozivi-natjecaji/javni-poziv-za-financiranje-jednogodi%C5%A1njih-programa-i-projekata-sportskih-udruga-%C5%A1zbb%C5%BE-za-2024-godinu-mjese%C4%8Dne-akontacije-za-rad-klubova

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook