Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV ZA ODABIR ODREĐENOG PODRUČJA ZA PROVOĐENJE KOMASACIJE U SKLADU S PROGRAMOM KOMASACIJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA DO 2026. GODINE

Objavio Filip Medak

Cilj provedbe komasacije poljoprivrednog zemljišta na komasacijskom području u skladu s Programom je omogućiti ekonomičnije iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta uz povoljnije uvjete za povećanje poljoprivredne proizvodnju i ruralni razvoj, i to osnivanjem većih i pravilnijih katastarskih čestica, izgradnjom poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenjem i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi, uz očuvanje obilježja krajobraza, a čime se ostvaruje veća dodana vrijednost u poljoprivrednoj proizvodnji, stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta, pri čemu se ostvaruje značajan utjecaj na razvoj i unaprjeđenje ruralnih prostora.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv su jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), ako:

– se zbog rascjepkanosti i nepravilnog oblika zemljište ne može svrhovito obrađivati,

– se zbog postojećih stvarnopravnih odnosa ili zbog velike rascjepkanosti zemljišta ne može organizirati proizvodnja koja osigurava svrhovitost uloženih sredstava na području na kojem se izgrađuju ili su već izgrađene vodne građevine za melioracije ili

– izgradnja nove prometne infrastrukture ili drugih infrastrukturnih građevina, kao i uređenje većih vodotoka izaziva ili će izazvati daljnje usitnjavanje postojećih katastarskih čestica i poremećaj putne i kanalske mreže.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Prihvatljive aktivnosti i troškovi komasacije u okviru provedbe Programa u vezi s administrativnim pokretanjem i provođenjem postupka komasacije, izradom dokumentacije te provođenja pravomoćnog rješenja o komasaciji koji se odnose na građevinske radove i uređenje zemljišta u obuhvatu komasacije, su propisani Zakonom i Programom.

Nisu prihvatljive aktivnosti ni njihovi troškovi, a koji su propisani Zakonom i Programom u vezi s administrativnim pokretanjem i provođenjem komasacije, izradom dokumentacije te građevinskim radovima i uređenjem zemljišta u obuhvatu komasacije kod provođenja pravomoćnog rješenja o komasaciji, ako ih nije moguće u cijelosti provesti u pojedinačnom postupku komasacije unutar razdoblja za provedbu komasacije do 2026. godine.

DOSTUPNA I RASPOLOŽIVA FINANCIJSKA SREDSTVA

Za provedbu komasacije poljoprivrednog zemljišta kroz reformsku mjeru C1.5 R2 „Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju“ u dijelu koji se odnosi na komasaciju poljoprivrednog zemljišta, okvirni iznos dostupnih financijskih sredstava potrebnih za provedbu Programa iznosi 300.000.000 kuna (39.816.842 EUR), a planirana:

  • iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 250.000.000 kuna (33.180.702 EUR)
    • iz nacionalnih sredstava u iznosu od 50.000.000 kuna (6.636.140 EUR).

Rok za prijavu na Javni poziv je do 31. prosinca 2024. godine odnosno do odabira prijava kojim se dostiže površine od najmanje 18.000 ha poljoprivrednog zemljišta (točka 3. Programa) kao okvirne površine poljoprivrednog zemljišta na kojoj se planira provedba komasacije.

Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a kao datum podnošenja prijave smatra se dan predaje prijave poštanskom uredu ili osobnom dostavom u pisarnicu Ministarstva.

Za više informacija na linku: https://poljoprivreda.gov.hr/poljoprivredno-zemljiste/javni-poziv-za-odabir-odredjenog-podrucja-za-provodjenje-komasacije-u-skladu-s-programom-komasacije-poljoprivrednog-zemljista-do-2026-godine-otvoren-do-31-12-2024/6682

Podijeli
Categories: NovostiNatječaji

Skip to content
Visit Us On Facebook