Visit Us On Facebook

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu

Objavio Filip Medak

Cilj Poziva je pružanje podrške kvalitetnim i inovativnim programima čije aktivnosti potiču i razvijaju sudjelovanje publike u kulturi i umjetnosti.

Programi razvoja publike mogu se prijaviti u sljedećim programskim djelatnostima:

1. Jačanje kapaciteta organizacija za razvoj i provođenje aktivnosti usmjerenih na razvoj publike

2. Razvoj programa

Osiguranje sredstva

Ovim Pozivom osiguravaju se potpore programima razvoja publike u okviru raspoloživih sredstva Državnog proračuna za 2024. godinu na poziciji Ministarstva kulture i medija

Korisniku financijske potpore sredstva se mogu osigurati samo za namjenski dio troškova koji je potreban za provedbu programa.

Prihvatljivi predlagatelj: tko može podnijeti prijavu?

Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u području kulture u Republici Hrvatskoj prilikom prijave dužne su dostaviti dokaz o djelovanju u području kulture tijekom najmanje dviju godina (registracija, opis dosadašnjega rada i postignuća).

Programska područja koja se financiraju na temelju Poziva:

Financiraju se programi visoke kvalitete i profesionalnih standarda, obuhvaćajući široka područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, interdisciplinarne i nove kulturne i umjetničke prakse, književnost, kulturna baština i film (audiovizualne djelatnosti) te programi međunarodne kulturne suradnje.

Visina potpore

  • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 3.000,00 eura.
  • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 10.000,00 eura.
  • Pri izradi troškovnika treba voditi računa o navedenoj najnižoj i najvišoj visini potpore.

Prihvatljivi troškovi:

  • honorari voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u programu razvoja publike
  • troškovi promotivnih materijala koji se odnose na aktivnosti u okviru ovoga Poziva
  • troškovi smještaja i putni troškovi voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u programu razvoja publike
  • troškovi najma prostora za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovoga Poziva
  • nabava tehničke opreme za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovog Poziva.

Prijave se podnose u razdoblju od 28. studenoga do 29. prosinca 2023. godine do 17 sati.

Više informacija na linku: https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-predlaganje-programa-koji-poticu-razvoj-publike-u-kulturi-u-republici-hrvatskoj-za-2024-godinu/24790

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook