Visit Us On Facebook

Koraci u otvaranju obrta

Obrt

Koraci u otvaranju obrta :

 1. Korak- Djelatnost i utvrđivanje vrste obrta

Djelatnost obrta određuje se u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti. Možete odabrati više djelatnosti, ali jedna mora biti glavna.

U skladu s odabranom djelatnosti potrebno je utvrditi je li riječ o slobodnom, vezanom ili povlaštenom obrtu. Slobodni obrti moraju ispunjavati opće uvjete za obavljanje obrta – da nemate pravomoćnu zabranu obavljanja određene djelatnosti i da imate pravo korištenja prostorom (ako je to potrebno). Kod vezanih obrta vlasnik, ili netko koga ćete zaposliti, mora imati stručnu osposobljenost, odgovarajuću srednju stručnu spremu ili položen majstorski ispit. Za povlaštene obrte potrebna je povlastica. Vezane i povlaštene obrte možete naći u Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima a informirati se možete i u Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Obrti mogu imati naziv po izboru obrtnika, ali u nazivu moraju imati i ime i prezime obrtnika i sjedište.

 1. Korak- Sjedište        

Sjedište obrta je mjesto (adresa) na kojem se nalazi radionica ili poslovni prostor.
Pravo korištenja prostorom može se temeljiti na vlasništvu, sklopljenom ugovoru o zakupu ili pisanoj suglasnosti vlasnika prostora, kojom izričito dozvoljava obavljanje konkretne obrtničke djelatnosti u svom prostoru. Kad je za obavljanje obrta potreban prostor, obrtnik može obavljati obrt samo u prostoru za koji ima dokaz o pravu korištenja. Posebnim propisima o tehničkoj opremljenosti, zaštiti na radu, zaštiti i unapređenju čovjekovog okoliša, zaštiti od buke, te drugim propisima koji se odnose na obavljanje određene gospodarske djelatnosti, utvrđuje se kojim uvjetima moraju udovoljavati prostor i oprema za obavljanje obrta.

Ako za obavljanje obrta nije potreban prostor, tad je sjedište obrta adresa na kojoj obrtnik ima prebivalište, a to je najčešće adresa stanovanja. Ako se obrt obavlja u više radionica ili poslovnih prostora, sjedište je u jednome od mjesta koje obrtnik odredi, a ostali se registriraju kao izdvojeni pogoni.

 1. Korak- Upis u Obrtni registar        

Fizička osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje obrta, postaje obrtnik upisom u Obrtni registar. Postupak otvaranja obrta pokreće se pisanim zahtjevom ispostavi županijskog ureda za gospodarstvo, na čijem će području biti sjedište obrta. Svi potrebni obrasci za registraciju obrta dostupni su u ispostavama ureda za gospodarstvo i besplatni su.

Zahtjevu za izdavanje obrtnice potrebno je priložiti:

 • popunjene obrasce – ispunjavate OR obrazac uz koji morate predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu
 • zdravstvenu svjedodžbu kojom se dokazuje posebna zdravstvena sposobnost, ako je propisana za djelatnost koja se registrira
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stručnosti – ako je riječ o vezanom obrtu
 • dokaz o pravu korištenja prostora
 • dokaze o uplati upravnih pristojbi – troškovi osnivanja iznose ukupno 250 kuna

Upravna pristojba za osnivanje obrta iznosi 250 kuna, a naknada za izdavanje obrtnice se ne naplaćuje. Ako se upisuje obrt bez početka obavljanja, nakon upisa u Obrtni registar obrtnik je dužan početi obavljati obrt u roku od godine dana, a najkasnije osam dana prije početka rada obvezan je prijaviti početak obavljanja obrta. O registriranom obrtu obrtnik dobiva Rješenje o upisu obrta u Obrtni registar i obrtnicu.

 1. Korak- Pečat       

Nakon otvaranja obrta treba se izraditi pečat. Pečat služi za ovjeravanje računa i drugih dokumenata koji nastaju u poslovanju obrta. Za izradu pečata kod pečatoresca potrebno je donijeti kopiju rješenja o registraciji obrta.

 1. Korak-Otvaranje računa u banci

Pri otvaranju žiro računa u banci trebate ponijeti osobnu iskaznicu, rješenje, obrtnicu i pečat.

 1. Korak- Prijave

Nadležni ured za gospodarstvo službeno dostavlja Rješenje Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Međutim, obrtnik je obvezan podnijeti prijavu za svoje mirovinsko i zdravstveno osiguranje na propisanim obrascima, odnosno elektronički.

Za prijavu na mirovinsko osiguranje potrebni su:

 • Tiskanica M – 11P – Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (za obrt kako obveznika doprinosa)
 • Tiskanica M – 1P- Prijava o početku osiguranja (za fizičku osobu- vlasnika(e) i zaposlenike)
 • Preslika rješenja o početku poslovanja obrta.
 • Nakon upisa u mirovinsko osiguranje, ono automatski obavlja upis u zdravstveno osiguranje.
 1. Korak- Prijava na poreznu upravu

U roku od osam dana od početka obavljanja djelatnosti obrtnik je dužan prijaviti se u Registar poreznih obveznika pri ispostavi Porezne uprave, prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu (dakle ne prema sjedištu obrta).

Skip to content
Visit Us On Facebook