Visit Us On Facebook

Osnivanje i registracija udruge

Objavio RADA

Prema Zakonu o udrugama udruge su svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba, koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, te ekološka, humanitarna, informacijska, kulturna, nacionalna, pronatalitetna, prosvjetna, socijalna, strukovna, športska, tehnička, zdravstvena, znanstvena ili druga uvjerenja i ciljeve, a bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.


Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača, a pravnu osobnost udruga stječe datumom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.


Djelovanje udruge temelji se na 5 načela: neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti te slobodnog sudjelovanja u javnom životu.

Osnivanje i registracija udruge 1

Osnivač udruge može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova i pravna osoba. Također, uz ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika osnivač udruge može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova. Osnivači udruge mogu biti i stranci i strane pravne osobe. Članom udruge može postati svaka fizička i pravna osoba. Za registraciju udruge stvarno je nadležna opća uprava, a zahtjev podnosite nadležnom upravnom tijelu u županiji (odnosno Gradu Zagrebu) na čijem je području sjedište udruge. Pri registraciji udruga se upisuju u Registar udruga Republike Hrvatske koji vode nadležna upravna tijela u županijama (odnosno Gradu Zagrebu) kojima se, prema sjedištu udruge, podnosi zahtjev za upis u registar. Registar udruga te registar stranih udruga je javan.

Osnivanje i registracija udruge 2

Za registraciju udruge potrebni su:

 • zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske
 • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine
 • odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini
 • statut (dva primjerka)
 • popis osnivača
 • osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu osnivača udruge
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene za zastupanje
 • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge
 • ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika, kada je osnivač udruge maloljetna osoba s navršenih 14 godina života te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova
 • ovjerena izjava fizičke osobe, ako se u naziv udruge unosi ime ili dio imena te osobe odnosno pristanak njezinih nasljednika
 • ovjerena suglasnost međunarodne organizacije, ako se u naziv udruge unosi naziv ili znak iste

Zahtjev za registraciju mora se podnijeti u roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke o pokretanju postupka za upis udruge u registar. Ukoliko se zahtjev ne podnese u navedenom periodu zahtjev se odbacuje zaključkom protiv kojeg je dopuštena posebna žalba.

Autor
Nicol Polenus mag.oec.

razvojna.nicol@daruvar.hr

Osnivanje i registracija udruge 3

Preuzmite članak

OSNIVANJE I REGISTRACIJA UDRUGE


Osnivanje i registracija udruge 4
Podijeli
Categories: NovostiEdukacija

Skip to content
Visit Us On Facebook