Visit Us On Facebook

POSTUPAK JAVNE NABAVE (OPĆENITO)

Objavio RADA

Javnu nabavu možemo definirati kao nabavu robe, radova ili usluga od strane jednog ili više naručitelja od gospodarskih subjekata kojeg su naručitelji odabrali, neovisno o tome jesu ili roba, radovi ili usluge namijenjeni javnoj svrsi. Javna nabava je bitan element za jačanje tržišta i samog razvoja gospodarstva zemlje.


U postupku javne nabave mogu sudjelovati svi zainteresirani gospodarski subjekti, prema tome mogu se natjecati svi ponuditelji koji ispunjavaju sve propisane uvjete prema dokumentaciji o javnoj nabavi. Narodne novine elektroničkim sredstvima komunikacije omogućavaju naručiteljima objavu dokumentacije o nabavi i njihov pregled. Objave o javnoj nabavi naručitelji mogu objaviti i u drugom tisku i drugim medijima. Dokumentacija o javnoj nabavi utvrđuje kriterij za bolji odabir gospodarskog subjekta i kriteriji za odabir ponude. Predmet nabave naručitelj može podijeliti na grupe prema vrsti, svojstvima, namjeni, mjestu i vremenu ispunjenja. Naručitelj mora jasno, nedvojbeno, potpuno i neutralno opisati sam predmet nabave kako bi ponuditeljima bilo lakše ponuditi ponudu usluga i radova u skladu s uvjetima i zahtjevima koji su postavljeni. Naručitelj je obavezan u objavi javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje navesti koje će od obveznih razloga za isključenja koristiti te dokumenti kojima natjecatelj ili ponuditelj dokazuje da ne postaje razlozi za isključivanje. Gospodarski subjekti se mogu isključiti iz javne nabave u slučaju njihove kažnjivosti, neplaćanja dospjelih obveza ili nekih drugih razloga koji su propisani od strane naručitelja. Odabir ponude u najvećoj mjeri ovisi o omjeru cijene i kvalitete.


Ponuda je svaki oblik pisane izjave volje ponuditelja, o isporuci robe, pružanju određene uslugu ili obavljanju određenih radova prema uvjetima koje propisuje dokumentacija o nabavi. Ponuditelj pri izradi ponude ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi. Ponuda obvezuje ponuditelja sve do isteka roka njegove valjanosti, po zahtjevu naručitelja može se produžiti rok valjanosti ponude. Svaka potpuna ponuda mora se sastojati od popunjenog: ponudbenog lista, popunjenog troškovnika, popunjenog ESPD-obrasca, jamstva za ozbiljnost ponude i sve ostale dokumentacije koja je tražena dokumentacijom o nabavi.


Postupak ocjenjivanja ponude i odabir ekonomski najprihvatljivije ponude odvija se prema određenom redoslijedu. Započinje s pitanjem da li je dostavljena sva dokumentacija koja je propisana od strane naručitelja u dokumentaciji o javnoj nabavi, odsutnost osoba za isključivanje gospodarskog subjekta, ispunjavanje svih traženih kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ispunjavanje zahtjeva i uvjeta koji su vezani za predmet nabave i tehničke specifikacije te ispunjenjem ostalih zahtjeva, uvjeta i kriterija utvrđenih u dokumentaciji za nadmetanje i dokumentaciji o nabavi te na kraju računska ispravnost ponude.

POSTUPAK JAVNE NABAVE (OPĆENITO) 1

U slučaju ako se tijekom pregleda ocjene ponuda utvrdi da su određene informacije ili dokumentacija ponude pogrešne ili ako ne dostaju određeni dokumenti, naručitelj može prema načelu jednakog tretmana i transparentnosti zatražiti određenu dopunu, upotpunu ili dostavu određene informacije i dokumentacije u razumnom roku. 


Nakon postupka pregleda i ocjene ponuda, one ponude koje su ispunile sve uvjete rangiraju se prema kriteriju za odabir ponude. Naručitelj odabire ponudu koja je ekonomski najprihvatljivija ponuda te izrađuje zapisnik  u pisanom obliku. Naručitelj prije nego donese odluku može tražiti dostavu ažuriranih popratnih dokumenata ponuditelja.


Nakon sastavljenog zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda  objavljuje se na način javne objave uz prilog o odabiru ili poništenju.


Odluka o odabiru donosi se u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponude. Odluku o odabiru i poništenju naručitelj je dužan dostaviti svim sudionicima.


Žalba se podnosi Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave. Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt  koji je imao pravni interes u postupku javne nabave.


Kada pričamo o nabavi za provedbu projekata tada korisnike projekata možemo podijeliti u dvije kategorije – oni koji su obvezni primjenjivati Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) i oni koji su obvezni primjenjivati Pravila o provedbi postupaka nabava za ne obveznike Zakona o javnoj nabavi. Zakon i pravila detaljnije razrađuju objavu poziva na nadmetanje, zaprimanje same ponude, otvaranje, pregled i ocjena ponuda, odluka o odabiru, sklapanje ugovora te izvršenje.

Autor
Nicol Polenus mag.oec.

razvojna.nicol@daruvar.hr

POSTUPAK JAVNE NABAVE (OPĆENITO) 2

Preuzmite članak

POSTUPAK JAVNE NABAVE (OPĆENITO)


POSTUPAK JAVNE NABAVE (OPĆENITO) 3
Podijeli
Categories: NovostiEdukacija

Skip to content
Visit Us On Facebook