Visit Us On Facebook

Potpore za samozapošljavanje

Objavio Filip Medak

Potpora za samozapošljavanje  je potpora male vrijednosti koja nema obilježja državne potpore za zapošljavanje i usklađena je s Uredbom o potporama male vrijednosti.

Cilj mjere

Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.

Trajanje mjere

24 mjeseca

Ciljane skupine

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod.

Prihvatljivi korisnici:

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007, dalje u tekstu: NKD).

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika:

1. skupina – do 15.000,00 EUR

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)

(F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

2. skupina – do 10.000,00 EUR

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)

(J) Informacije i komunikacije

3. skupina – do 7.000,00 EUR

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

(E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

(H) Prijevoz i skladištenje

(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

(Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

(P) Obrazovanje

(R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

(S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Prihvatljivi iznos financiranja: (min – max) 7.000,00 eura do 15.000,00 eura

Prihvatljivi troškovi:

Potpora  za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

a) fiksnog iznosa

b) varijabilnog iznosa

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi, troškovi sitnog inventara, sirovine i potrošnog materijala,  troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 5.000 EUR

Rok za predaju dokumentacije:

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 30.09.2024. godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Potpora za samozapošljavanje  je potpora male vrijednosti koja nema obilježja državne potpore za zapošljavanje i usklađena je s Uredbom o potporama male vrijednosti.

Može se dodijeliti nezaposlenoj osobi za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook