Visit Us On Facebook

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2024. godinu

Objavio Filip Medak

Ovaj poziv na podnošenje prijedloga temelji se na Uredbi (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ ( 1 ) (dalje u tekstu „Uredba o programu Erasmus+”) i godišnjem programu rada za program Erasmus+ za 2024. (C(2023) 6157). Programom Erasmus+ obuhvaćeno je razdoblje od 2021. do 2027. Opći i posebni ciljevi programa Erasmus+ navedeni su u članku 3. Uredbe o programu Erasmus+

Prihvatljivost:

Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za financiranje za mobilnost u svrhu učenja za mlade i osobe koje rade s mladima, aktivnosti sudjelovanja mladih i aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU.

Pozivom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

1. Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

 • Mobilnost u svrhu učenja za pojedince u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.
 • Aktivnosti sudjelovanja mladih.
 • DiscoverEU – aktivnosti uključivanja.
 • Virtualne razmjene u visokom obrazovanju i među mladima.
 • Mobilnost osoblja u području sporta.

2. Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija

 • Suradnička partnerstva.
 • Mala partnerstva.
 • Partnerstva za izvrsnost, uključujući centre strukovne izvrsnosti i Akademije za stručno usavršavanje učitelja.
 • Aktivnosti Erasmus Mundus.
 • Partnerstva za inovacije, poput saveza za inovacije.
 • Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta.
 • Neprofitna europska sportska događanja.

3. Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška razvoju politika i suradnji

 • Mladi Europe zajedno.
 • aktivnosti Jean Monnet:

– aktivnosti Jean Monnet u području visokog obrazovanja

– aktivnosti Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja.

Ukupni indikativni proračun za Republiku Hrvatsku u okviru decentraliziranih aktivnosti iznosi 41.046.788 eura. Detalji o bespovratnim sredstvima i trajanju projekata ovise o vrsti projekta, prihvatljivim prijaviteljima i broju partnera uključenih u projekt.

Više informacija na linku: https://www.ampeu.hr/natjecaji/poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2024-godinu

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook