Visit Us On Facebook

PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Objavio Filip Medak

Cilj Programa održivog razvoja lokalne zajednice (u nastavku teksta: Program) je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

KORISNICI:

Korisnici Programa su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su nositelji prihvatljivih aktivnosti na projektu, a u širem smislu svi stanovnici lokalne zajednice na potpomognutim područjima koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

a) jedinice lokalne samouprave koje su stekle status potpomognutog područja u skladu Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17).

b) jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na području jedinica lokalne samouprave koje su prihvatljivi podnositelji zahtjeva

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljivi su troškovi nastali na projektu u provedbenom razdoblju, a odnose se na: trošak pripreme projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko isto nije jedini trošak projekta), trošak izvođenja radova, trošak opremanja fiksnom opremom, trošak usluga nadzora gradnje i trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Iznos financiranja Ministarstva:

➢ Vrijednost financiranja Ministarstva po Korisniku može iznositi najviše do 100.000,00 eura (slovima: stotisućaeura) s PDV-om

➢ Za projekte koji se odnose na nerazvrstane ceste, nogostupe, biciklističke staze i javnu rasvjetu najviši iznos financiranja koji se može dodijeliti je 50.000,00 eura

➢ Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 20.000,00 eura (slovima: dvadesetsttisućaeura) s PDV-om.

➢ Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do:

✓ 90 % ukupnih prihvatljivih troškova za Korisnike iz I. i II. skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti

✓ 80 % ukupnih prihvatljivih troškova za Korisnike iz III. i IV. skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti

Za prihvatljive aktivnosti na projektu prihvatljivost troškova počinje najranije s 2. siječnjem 2024. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća, odnosno do 30. travnja 2025. godine, uz uvjet da se financiranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2024. godini.

Za više informacija na linku: https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//MRRFEU%20pozivi%20i%20programi%202024//Program%20odr%C5%BEivog%20razvoja%20lokalne%20zajednice%202024.pdf

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook