Visit Us On Facebook

PROGRAM PODRŠKE BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Objavio Filip Medak

Cilj Programa podrške brdsko-planinskim područjima (u nastavku teksta: Program) je  pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

FINANCIRANJE: Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u ,,Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu” (Narodne novine, broj 149/23) u razdjelu 061, glava 05 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, program 2902 – Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima na aktivnosti K 758042 – Razvoj brdsko-planinskih područja u iznosu od 4.500.000,00 EUR (slovima: četirimilijunapedstotisućaeurainulacenti).

KORISNICI: Korisnici Programa su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su nositelji prihvatljivih aktivnosti na projektu, a u širem smislu svi stanovnici lokalne zajednice na brdskoplaninskim područjima koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:  Prihvatljivi su troškovi nastali na projektu u provedbenom razdoblju, a odnose se na: trošak  pripreme projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko isto nije jedini trošak projekta), trošak  izvođenja radova, trošak opremanja fiksnom opremom, trošak usluga nadzora gradnje i trošak  PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

IZNOS FINANCIRANJA MINISTARSTVA:

  • Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 100.000,00 EUR (slovima:stotisućaeurainulacenti) s PDV-om.
  • Za projekte koji se odnose na nerazvrstane ceste, nogostupe, biciklističke staze i javnu rasvjetu najviši iznos financiranja koji se može dodijeliti je 60.000,00 eura (slovima:šezdesettisućaeurainulacenti) s PDV-om.
  • Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 20.000,00 eura (slovima: dvadesetsttisućaeura) s PDV-om.
  • Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do: ✓ 90 % ukupnih prihvatljivih troškova za Korisnike iz I. skupine BPP-a ✓ 80 % ukupnih prihvatljivih troškova za Korisnike iz II. i II. skupine BPP-a

PODNOŠENJE ZAHTJEVA: Podnositelji podnose zahtjev za financiranje projekta od 2. siječnja 2024. godine do najkasnije  2. veljače 2024. godine

Za više informacija na linku: https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//MRRFEU%20pozivi%20i%20programi%202024//Program%20podr%C5%A1ke%20brdsko-planinskim%20podru%C4%8Djima.pdf

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook