Visit Us On Facebook

PROGRAM PODRŠKE REGIONALNOM RAZVOJU

Objavio Filip Medak

Cilj Programa je jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži  gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Programom Ministarstvo nastavlja pomagati održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu  poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije  objekata društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini.

FINANCIRANJE: Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u „Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu“ (Narodne novine, broj 149/23) u razdjelu 061, glava 05 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, program 2901 – Regionalna konkurentnost i urbani razvoj na aktivnosti K570341 – Regionalni razvojni projekti u iznosu od 2.000.000,00 EUR (slovima: dvamilijunaeurainulacenti).

KORISNICI: Korisnici Programa su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su nositelji  prihvatljivih aktivnosti na projektu, a u širem smislu svi stanovnici lokalne zajednice na  prihvatljivim područjima koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa.

Korisnici Programa su dužni prilikom pripreme i provedbe projekata voditi računa o primjeni horizontalnih načela u provedbi projekata, odnosno promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti (promicanja ravnopravnosti spolova te zabrana diskriminacije po bilo kojoj osnovi) i promicanju održivog razvoja (očuvanje, zaštita i unaprjeđenje zaštite okoliša, promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i unaprjeđenja energetske učinkovitosti).

PODNOŠENJE ZAHTJEVA: Podnositelji podnose zahtjev za financiranje projekta od 2. siječnja 2024. godine do najkasnije 2. veljače 2024. godine.

Valjanim zahtjevima smatrat će se zahtjevi dostavljeni u pisarnicu Ministarstva do 16:00 sati  2. veljače 2024. godine, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

a) jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a s područja otoka i

JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koje su obuhvaćene posebnim programima

b) jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta

područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s područja otoka i JLS-a sa statusom

brdsko-planinskih područja koje su obuhvaćene posebnim programima

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi su troškovi nastali na projektu u provedbenom razdoblju, a odnose se na: trošak

pripreme projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko isto nije jedini trošak projekta), trošak

izvođenja radova, trošak opremanja fiksnom opremom, trošak usluga nadzora gradnje i trošak

PDV-a (ukoliko je primjenjivo

Iznos financiranja Ministarstva:

  • Vrijednost financiranja Ministarstva po Korisniku može iznositi najviše do 100.000,00 eura (slovima: stotisućaeura) s PDV-om
  • Za projekte koji se odnose na nerazvrstane ceste, nogostupe, biciklističke staze i javnu rasvjetu najviši iznos financiranja koji se može dodijeliti je 50.000,00 eura
  • Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 20.000,00 eura (slovima: dvadesetsttisućaeura) s PDV-om.
  • Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 80 % ukupnih prihvatljivih troškova

Za više informacija na linku: https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//MRRFEU%20pozivi%20i%20programi%202024//Program%20podr%C5%A1ke%20regionalnom%20razvoju.pdf

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook