Visit Us On Facebook

SREDSTVA KOJA PRUŽAJU FONDOVI EUROPSKE UNIJE

Objavio RADA

Europska unija svojim sredstvima financira široki spektar programa i projekata, a najviše u područjima koja se odnose na: regionalni i urbani razvoj, zapošljavanje i socijalna uključenost, poljoprivreda i ruralni razvoj, pomorska i ribolovna politika, istraživanje i inovacije i na kraju humanitarna pomoć.


Sredstva koja pruža Europska unija nalaze se pod njenim budim okom kako bi se dana sredstva trošila na transparentan i odgovoran način u za to predviđene svrhe. Većinom u najvećoj mjeri sredstvima upravljaju države članice pa prema tome svu odgovornost snose nacionalne vlade država. Više od pola proračuna Europske unije upravlja se u partnerstvu s nacionalnim i regionalnim tijelima sustavom zajedničkog upravljanja, uglavnom s pomoću pet Strukturnih i investicijskih fondova. Pomoću tih fondova provodi se strategija Europa 2020. Europski fond za regionalni razvoj odnosno fond za regionalni i urbani razvoj.

Sredstva Europskog fonda za regionalan razvoj namijenjena su za korisnike kao što su istraživački centri, lokalne i regionalne vlasti, škole, korporacije, trening centri, državna uprava, mala i srednja poduzeća, sveučilišta, udruge, javna tijela, organizacije privatnog sektora, nevladine organizacije, volonterske i ostale organizacije.

SREDSTVA KOJA PRUŽAJU FONDOVI EUROPSKE UNIJE 1

Aktivnosti koje su podržane od strane fonda usmjerene su prema produktivnom ulaganju koja pridonose stvaranju i očuvanju održivih radnih mjesta, kroz potpore za ulaganja u mala i srednja poduzeća. Ulaganja u infrastrukturu pružanja osnovnih usluga građanima u području energetike, okoliša, prometa te informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Ulaganja u socijalnu, zdravstvenu i obrazovnu infrastrukturu. Razvoj unutarnjeg potencijala podržavanjem lokalnih i regionalnih razvoja i istraživanja te inovacija i tehnička pomoć.

Kohezijski fond odnosno gospodarska konvegencija manje razvijenih regija. Kada se priča o Kohezijskom fondu uglavnom riječ je o financiranju većih nacionalnih projekata čiji su korisnici tijela javne vlasti. Njihove aktivnosti usmjerene su prema potporama ekonomski niskom razinom ugljičnog dioksida promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika, zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa te promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u ključnim infrastrukturnim mrežama.

Europski socijalni fond ima četiri tematska cilja: poticanje zapošljavanja i podržavanje mobilnosti rada, promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva, ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje i jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprav.

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ubrajamo u jedan od bitnijih fondova od strne pružanja potpora. Sredstva su usmjerena prema poljoprivrednicima odnosno prema poljoprivrednim gospodarskim subjektima, poljoprivrednim organizacijama, udrugama i sindikatima, udrugama za zaštitu okoliša, organizacije koje pružaju usluge u kulturi zajednice, mediji, udruge žena, šumari i mladi ljudi. Njihov cilj je usmjeren prema: poticanju transfera znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima, jačanje konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede i povećanja održivosti gospodarstva, promicanje organizacije prehrambenog lanca i upravljanje rizicima u poljoprivredi, obnova, očuvanja i promicanju ekološke ovisnosti o poljoprivredi i šumarstvu, promicanje učinkovitosti resursa i potpora prema niskim razinama ugljičnog dioksida klimatski prilagodljivoj poljoprivredi, prehrani i šumarstvu, promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj ruralnih područja.

Europski fond za pomorstvo i ribolov gospodarski subjekti i udruge u državama članicama mogu se prijaviti za sredstva iz fonda za pomorstvo i ribarstvo prema načelu sufinanciranja. Aktivnosti se mogu podijeliti na dvije skupine prema unutarnjem zajedničkom upravljanju i prema unutarnjem izravnom upravljanju.

SREDSTVA KOJA PRUŽAJU FONDOVI EUROPSKE UNIJE 2

Ostala sredstva kojima upravlja izravno Europska unija osiguravaju se na dva načina pomoću bespovratnih sredstava i pomoću ugovora.

Bespovratna sredstva su sredstva koja su usmjerena na posebne projekte povezane s politikom Europske unije. Ugovori koje dodjeljuju institucije Europske unije za nabavu određenih usluga, roba ili radova koji su potrebni za rad.

Imamo korisnike koji su poželjni za prijavljivanje za financiranje: mala poduzeća, ne vladine organizacije i organizacije civilnog društva, mladi, istraživači, poljoprivrednici i ruralno poduzetništvo.

Mala poduzeća mogu svoje financiranje ostvariti preko bespovratnih sredstava, zajmova i jamstava.

Nevladine organizacije i organizacije civilnog društva ako djeluju u nekom od područja politike Europske unije i neprofitnog su karaktera.

Mladima se nude dva oblika financiranja, preko obrazovanja i osposobljavanja i mlad kojim projektima se potiče građanska uključenost, volonterski rad i otvoreniji multikulturni nadzor.

Financiranje istraživača provodi se u obliku bespovratnih sredstava za sufinanciranje velikog raspona projekata.

Poljoprivrednici i ruralno poduzetništvo većina projekata teži ekološkoj poljoprivredi. Poljoprivrednici primaju sredstva ovisno o veličini svojih zemljišta, u zamjenu za primjenu ekoloških metoda kojima se čuva bioraznolikost. Poljoprivrednici se osposobljavaju kako bi se mogli koristiti novim tehnikama i modernizirati vlastita gospodarstva. Sve je sumjereno prema cilju kako bih se poboljšao život općenito u ruralnim slabije razvijenijim područjima. Posebice mladi poljoprivrednici koji mogu ostvariti posebnu potporu za osnivanje vlastitih poduzeća.

Autor
Nicol Polenus mag.oec.

razvojna.nicol@daruvar.hr

SREDSTVA KOJA PRUŽAJU FONDOVI EUROPSKE UNIJE 3

Preuzmite članak


SREDSTVA KOJA PRUŽAJU FONDOVI EUROPSKE UNIJE


SREDSTVA KOJA PRUŽAJU FONDOVI EUROPSKE UNIJE 4
Podijeli
Categories: NovostiEdukacija

Skip to content
Visit Us On Facebook