Visit Us On Facebook

UPRAVLJANJE POSLOVNIM RIZICIMA

Objavio RADA

Tijekom poslovanja poduzeća, svaki poduzetnik susreće se sa brojnim rizicima kojima je, u svrhu uspješnog poslovanja, potrebno upravljati. Kako bi poduzetnički pothvat bio uspješan nužno je pronaći način kako rizik smanjiti na najmanju moguću mjeru. Rizikom treba znati upravljati, poslovne organizacije moraju shvatiti što su rizici i na koji način utječu na ostvarivanje uspjeha i zacrtanih ciljeva. Cilj funkcije upravljanja rizicima jest osigurati stručnu podršku u procesu odlučivanja, na osnovi koje će se utvrditi opasnosti i način kako reagirati na moguće i nepredvidive probleme.


Pri uspostavljanju sustava upravljanja rizicima treba se pridržavati nekih osnovnih pravila. Ta pravila kažu da se postupcima menadžmenta ne smije ograničavati proces preuzimanja rizika kako se ne bi ometao razvitak poslovanja, upravljanje rizikom treba poticati a ne prikrivati, a poslovne funkcije koje preuzimaju rizik moraju biti odvojene od funkcija koje kontroliraju rizik kako se ne bi dovela u pitanje objektivnost u prosudbi o rizicima.

UPRAVLJANJE POSLOVNIM RIZICIMA 1

Dok su nekada riziku pristupali tako da ga izbjegavaju te se fokusirali isključivo na prevenciju rizika, danas je taj pristup zamijenjen upravljanjem rizicima. Upravljanje rizicima logički je sustav koji koriste trgovačka društva i pojedinci kako bi se nosili s njihovom izloženošću rizicima. Da bi se postavio dobar temelj upravljana rizicima potrebno je postaviti pitanja: kakva šteta može nastati, što se može poduzeti u vezi s tim te kako se rizik nastanka štete može pratiti. Sustav upravljanja rizicima treba upravljati kao podsustav sustava upravljanja organizacijom koji obuhvaća  cjelovit proces mjerenja, obuhvaćanja i nadziranja relevantnih i potencijalnih rizika te analize s tim u vezi potencijalnih gubitaka.

UPRAVLJANJE POSLOVNIM RIZICIMA 2

U upravljanjem rizikom uključuje se proces mjerenja ili procjenjivanja i razvijanja strategija za upravljanje rizikom. Strategije uključuju prijenos rizika drugoj strani, izbjegavanje rizika ili smanjivanje negativnog utjecaja rizika i prihvaćanje nekih ili svih posljedica rizika. Neki rizici se unaprijed prihvate te se pripreme financijska sredstva u rizičnim fondovima. Održavanje rizika može biti svjesno i nesvjesno, a često je dobro promišljena odluka menadžera rizika, odnosno preuzima se rizik s punim razumijevanjem potencijalnog gubitka. Kada ne postoji znanje o postajanju rizika nesvjesno ga se zadržava jer se ne poduzimaju nikakve akcije u vezi s tim.


Izbjegavanje rizika je usmjereno na aktivnosti s visokom frekvencijom pojavljivanja i malim posljedicama. Izbjegavanje rizika treba primjenjivati gdje god je moguće, no njena negativna strana jest eventualni gubitak poslovnih prilika. Što znači neće se uvesti novi proizvod, neće se započeti rizična proizvodnja itd.  kako bi se izbjegao rizik. Neki se rizici ne mogu izbjeći, kao npr. rizik djelatnosti firme, dok se neki ne mogu eliminirati, već samo umanjiti. Osnovno pravilo je da kada su mogućnost nastanka i veličine gubitka veliki, izbjegavanje je najčešće najbolji, a ponekad jedini način upravljana rizikom.


Prijenos rizika kao metoda primjenjuje se za malo vjerojatne događaje s velikim posljedicama. Reduciranje rizika provodi se na taj način da se ulazi u one poslove gdje je odnos rizika i prinosa povoljan za poduzeće. Manji rizici mogu na kraju rezultirati značajnim pozitivnim proizvodnim rezultatima. Prijenos rizika odlika je svih transakcija osiguranja, je nesigurnost oko toga tko će platiti gubitak prenesena s pojedinca na zajednicu osiguranja. Naprimjer, kupac nekog kućnog aparata osigurao se od mogućih kvarova na njemu kupovinom aparata koji ima jamstvo. Na taj način rizik je prenesen s kupca na prodavatelja.

UPRAVLJANJE POSLOVNIM RIZICIMA 3

Smanjenje rizika podrazumijeva upravljanje, nadzor i prilagođavanje promjenama u skladu s postavljen im limitom rizika. Ono se upotrebljava kod događaja s visokom vjerojatnosti i srednjim do velikim posljedicama. Uspješnom prevencijom ostvarenja rizika može se smanjiti učestalost gubitaka. Preventiva se može koristiti u svim situacijama u kojim postoji izloženost riziku, ali samo ako su koristi od njene upotrebe veće od njenih troškova.

Tri su koraka kojim se uspostavlja koncepcija upravljanja poslovnim rizicima:

  1. Definiranje ili poimanje poslovnog rizika
  2. Definiranje okvira i razlikovanje vrsta poslovnog rizika. Unutar rizičnog okvira razlikuju se tri područja poslovnih rizika: rizik vlasništva, rizik procesa i rizik poslovanja

Tehnika upravljanja poslovnim rizicima ključan je čimbenik kvalitetnog menadžment sustava svakog poduzeća. Komponente uobičajene tehnike upravljanja poslovnim rizicima su: izbjegavanje, diverzifikacija, kontrola, dijeljenje rizika, transfer rizika i prihvaćanje rizika.

Autor
Ivana Bedi struč.spec.oec.

razvojna.ivana.bedi@daruvar.hr

UPRAVLJANJE POSLOVNIM RIZICIMA 4

Preuzmite članak

UPRAVLJANJE POSLOVNIM RIZICIMA


UPRAVLJANJE POSLOVNIM RIZICIMA 5
Podijeli
Categories: NovostiEdukacija

Skip to content
Visit Us On Facebook